Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 330

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie

Dokumenty


Procedury

Kontakty nauczycieli z rodzicami

Kradzież w szkole

Myśli samobójcze ucznia

Naruszenie godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia

Naruszenie przez nauczyciela godności osobistej ucznia

Niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły

Oddalenie się ucznia od grupy podczas wyjścia edukacyjnego lub wycieczki

Odprowadzanie uczniów po zakończeniu zajęć lekcyjnych

Posiadanie przez ucznia przedmiotów niedozwolonych niebezpiecznych na terenie szkoły

Posiadanie spożywanie używek

Procedura ewakuacji uczniów oraz pracowników

Przemoc rówieśnicza poza terenem szkoły

Samookaleczenie się przez ucznia

Sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia

Ucieczka ucznia niestawienie się na lekcje

Wypadek na terenie szkoły

Wystąpienie kryzysu w szkole

Wystąpienie u ucznia zachowań niepożądanych w tym agresji lub autoagresji

Wystąpienie u ucznia zachowań uniemożliwiających prowadzenie lekcji

Znalezienie na terenie szkoły narkotyku bądź substancji przypominającej narkotyk

Regulaminy


Dokumenty do wypełnienia

Skip to content