Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 330

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • a. Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania.
 • b. Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych. Strony te nie są w pełni dostępne cyfrowo.
 • c. Część plików do pobrania (.doc, .pdf) nie jest dostępna cyfrowo - aktualnie trwają prace na konwersją tych plików do wersji dostępnej cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Skopińska.
 • E-mail: jskopinska@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 648 79 29

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Joanna Skopińska, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 w Warszawie
 • Adres: ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
 • E-mail: jskopinska@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 226487929

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dostęp do budynku szkoły znajduje się w środku osiedla, pomiędzy ulicami Jana Rosoła a Franciszka Marii Lanciego, bez możliwości bezpośredniego dojazdu autem. Przy szkole nie ma miejsc parkingowych, w tym dla osób z niepełnosprawnością.

Dojście piesze jest od:

a. ul. Lasek Brzozowy;
b. ul. Rosoła, przejście dla pieszych posiada sygnalizację świetlną oraz dźwiękową. Chodnik dla pieszych ma wydzielony pas dla rowerzystów;
c. ul. Lanciego, przejście dla pieszych nie posiada sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Chodnik nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Na wskazanych trasach dojścia do budynku nie występują schody.

Brama główna do szkoły znajduje się od strony ul. Lasek Brzozowy i ma szerokość 290 cm, z furtką główną o szerokości 94 cm. Furtka boczna znajduje się od strony ul. Mandarynki i ma szerokość 85 cm. Do drzwi głównych szkoły prowadza schody o szerokości 370 cm, zjazd dla wózków ma szerokość 85 cm.

Najbliższa stacja metra Natolin znajduje się w odległości ok 550 m (dojście ul. Lasek Brzozowy). Nie ma przy niej pochylni ani wind. Stacja metra Natolin od strony południowej w odległości do 800 m (przy ul. Belgradzkiej) posiada schody stałe i windę dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.


Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 200 m: ul. Mandarynki, 600 m: Al. KEN - metro Natolin.


Wejście do budynku i administracji szkoły


Odległość od bramy głównej do wejścia głównego szkoły wynosi 55 m.

Wejście do szkoły jest oznakowane, znajduje się na poziomie 0,5 (do strony szatni) i na poziomie 1 (dyrekcja, sekretariat, administracja). Do wejścia prowadzą schody stałe oraz boczny podjazd dla wózków o szerkosci 85 cm. Wejście do szkoły jest przez wiatrołap i jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, utrudnienia z powodu progu).

Sekretariat szkoły wyposażony jest w drzwi jednoskrzydłowe i jest trudno dostępny dla osób na wózku ( szerokość przejścia powyżej 80 cm, brak progów) - możliwość obsługi interesanta przez pracownika sekretariatu przed drzwiami sekretariatu.

W budynku nie ma wind, pochylni, platform, szkoła dysponuje schodołazem.

Dostęp do pomieszczeń na poziomach 1,2 oraz szatni, sal integracji sensorycznej, sali gimnastycznej z zapleczem na poziomie 1 - wyłącznie schodami stałymi.

Szkoła nie posiada informacji głosowych, brak tłumacza języka migowego oraz oznaczeń brajlowskich.

Funkcję koordynatora ds. dostępności architektonicznej SP 330 pełni Pani Urszula Strusińska.Skip to content